Ved Care Service avd. Englegård tilbyr vi langtidsdøgnbehandling til personer som er avhengig av alkohol og andre rusmidler, både legale og illegale. Per i dag er vi godkjent for å behandle inntil 18 pasienter med all slags type rusproblematikk. Vi tilbyr inntil 12 måneders behandling til alle personer fra alderen 18 år og oppover, uavhengig av kjønn, legning og livssyn.

Vi er godkjent av HELFO og er en aktør innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi har et variert utvalg av terapeutiske metoder og tilnærminger, blant annet 12-trinnsterapi, individual terapi, medisinsk oppfølging, mijøterapi m.m. (en fullstendig oversikt over våre terapeutiske metoder kan du finne her). Behandlingen er brukerstyrt og pasienten velger selv hvilken tilnærming de vil benytte seg av. Behandlingen som blir tilbudt er derfor individuelt tilpasset til den enkelte pasienten og det blir gjennomført regelmessige samtaler med behandlerteamet og primærkontakt for å sørge for at pasienten mottar den behandlingen de selv vurderer de har behov for. 

Henvisning og Inntak

For å henvise til oss kan pasienten benytte seg av «fritt behandlingsvalg«. Det er fastlegen som kan henvise til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten for å bli rettighetsvurert for omsorgsnivå. Det er et vurderingsteam ved helseforetak som primært avgjør dette og bestemmer om pasienten får rett til behandling. Dersom pasienten blir vurdert til å ha behov for døgnbehandling i tverrfagligspesialisert rusbehandling, har de da rett på å velge behandlingssted, og henvisningen kan da bli sendt til oss som en valgbar institusjon i TSB, døgnbehandling.

Avhengig av ventetid og om pasienten er i vår målgruppe, vil vi tilby pasienten en plass hos oss etter pasienten har vært på avrusing der det er nødvendig. Pasienten vil bli kontaktet, samt henviser for å avtale tidspunkt, og et tilbudsbrev vil etterfølge. Samarbeidspartnere vil også motta et brev som bekrefter pasienten har ankommet behandlingsstedet når dette er aktuelt.

Vi har også erfaring med behandling av pasienter som soner etter straffegjennomføringsloven §12 og pasienter som soner under narkotikaprogram. Det er kriminalomsorgen som avgjør om den aktuelle pasienten kan sone under §12 eller narkotikaprogram hos oss.

Ansvarlig for inntak kan nåes på kvalitetsleder@careservice.no, eventuelt på telefon i tidsrommet 09:00 til 20:00.